Why plant trees?  Why make a garden that uses water responsibly?  Why create a habitat for birds, bees or butterflies?  Why practice organic gardening, instead of getting rid of bugs by using all the available poison? Does one do all these things because you want to "save the planet" or for some such reason?  

No, we do that because the Creator of the universe has appointed humans as stewards of His creation.  That also is our motivation for running this nursery.  May God be glorified.

Gen 1:1 ESV In the beginning, God created the heavens and the earth.

Gen 1:11-13 ESV And God said, "Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind, on the earth." And it was so. (12) The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. And God saw that it was good. (13) And there was evening and there was morning, the third day.

Gen 2:8-9 ESV And the LORD God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. (9a) And out of the ground the LORD God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food.

Gen 2:15 ESV The LORD God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it.


 

 Inheemse plante, kruie, organiese kweekmetodes ... dis dinge wat ongelukkig geassosieer word met mense wat "arme Moeder Aarde" wil "red".
Nee, ons doen hierdie dinge vir ander redes.
Daar is nie 'n "Moeder-Aarde" nie; wel 'n Vader-Skepper-God, en aan Hom moet ons verantwoording doen, en aan Hom kom die eer toe.
As ek Genesis 1 en 2 reg verstaan, is ons as mense, God se verteenwoordigers en rentmeesters, met die taak om Hom te verheerlik en Hom bekend te maak, maar ook om op 'n praktiese vlak Sy Skepping te benut en te versorg; in teenstelling met uitbuit en verwoes – of in 'n benoude geskarrel dit te wil "red".
God het ons geplaas in 'n pragtige land, met 'n asemrowende verskeidenheid plantegroei, wat spesiaal geskep is vir spesifieke omstandighede (let op: dis nie "aangepas" by die omstandighede nie, maar geskep daarvoor). Ons wil graag die regte plante vir die regte omstandighede kweek en verskaf.

Gen 1:1 AOV In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

Gen 1:11-13 AOV En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so. (12) Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. (13) En dit was aand en dit was môre, die derde dag.

Gen 2:8-9a AOV Ook het die HERE God ‘n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee. (9) En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet ... 

Gen 2:15 AOV Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.

Search

Go to top